İngiliş Haminnenin Cinsî Sergüzeşti

Sosyolocik Tetkik Maksadı(?!) “İngiliş Haminnenin Cinsî Sergüzeşti” Cenubda geçirdiğim o malihulyalı günlerden sonra İslambol’a avdet etmek pek fena oldu. Filhakika Suadiye’deki ahşab konak da sanki boynunu bükmüş. Begonyalar ağlior. Fitnat ise yine yüklü. Belli ki bendenizin yokluğunda hovardalık eylemiş. Mahallenin bütün kedileri bizim mail-i inhidamdan bir nebze faik konağın bahçasında. ...

Daha Oku

Entelijansiya Cihangir’den Hicret mi Edior Yoksa?!

Efendülazizim; asrî zemanların en melânet şeytan icadı olan televisionların nadiren faidesi olsa da; menfî manada dahli her daim olior! Keferenin icadında oynatılan bazı diziler efkâr-ı umumîyi hakikaten nâkıs malûmatla teçhiz edior. ...

Daha Oku

Melmekede Muhafazakârlık Lazımsa Onu da Feysbuk Yapar!

Hey gidi Bab-ı Âli!… Ne kalem kavgaların varidü! Peyami Sâfâ’sıyla, Nazım Hikmet’i ilâ; Bedii Faik’i, Necip Fazıl’ı, Çetin Altan’ı, Attilâ İlhan’ı ilâ… zamanlar daha rahmetli İsmet Paşa sağ. Hatta hatta Marşal Fevzi Çakmak bile sağ! Matbuatdaki sütunlar şimdiki gibi henüz bıyıkları terlememiş alafranga kolecliler ilâ endamı hoş, taze cins-i latiflere ...

Daha Oku

Mesenler, Mediciler, Temayüz Etmiş Burjuvalar…

  Melmeked dâhilinde münevverden nefred hiçbir lahza eksik olmadıysa da; kanaatimce son zemanlardaki gibin pervasızı hiçbir vakıt olmadıydı. Bidayetde iki satır kitab okumuş olanın, iki çift nazik lafız edenin; iki dirhem bir çekirdek giyinenin adını hemen “entel”e(!) çıkarırlaridü. Avam meclislerinde sarakaya alub akıllarınca istihza ederleridü. Fekad şimdi gemi azıya almış ...

Daha Oku

Cenubî Garbda Sükût Berkemal…

  Meclis-i Mebusan’da bir münakaşadır gidior. Melmeked muharebe meydanına dönmüş. Her gün gelen nümayişhevadisleri milleti bedbaht, bizar etmiş. Cebhanelikler infilak edior, eşkıya yol kesior, ekalliyedler alenen kıyam eylior, beşinci kol azmış, muharrirler bir âlem olmuş. Kefere ile işbirliği edeni de az değil. Peki bu ahval ve şerait altında melmekedin münevveri ...

Daha Oku